Dit privacybeleid beschrijft hoe Zimmerman IT Services de persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, beschermt en gebruikt. Persoonlijke gegevens die u op de zimmermanwebdesign.be website en elk van zijn producten of diensten invult. Het beschrijft ook de keuzes die u ter beschikking staan met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken.

Verzameling van persoonlijke gegevens

 

We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons willens en wetens verstrekt wanneer u een aankoop doet, en vult alle online formulieren op de Website in. U kunt ervoor kiezen om ons geen bepaalde informatie te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van enkele functies van de Website. Gebruikers die niet weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Verzameling van niet-persoonlijke gegevens

 

Wanneer u de website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type besturingssysteem en versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Website kwam, pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd die u besteedt aan die pagina’s, informatie waarnaar u op onze website zoekt, toegangstijden en -datums en andere statistieken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

 

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; onze website verbeteren; de klantenservice verbeteren en reageren op vragen en e-mails van onze klanten; transacties verwerken; onze website en services uitvoeren en gebruiken. Niet-persoonlijke verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om potentiële gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de website. Deze statistische informatie is anders niet zodanig geaggregeerd dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

We kunnen persoonlijke informatie met betrekking tot u verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 

– U hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat we in sommige wetgevingen mogelijk toestemming hebben om informatie te verwerken totdat u bezwaar hebt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hiervoor afhankelijk bent van toestemming of een van de onderstaande andere juridische grondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;

 

-het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

 

-Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen;

 

-Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van ons officiële gezag;

 

-Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. In ieder geval zullen we graag de specifieke wettelijke basis verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Informatieoverdracht en opslag

 

Afhankelijk van uw locatie, kan het overbrengen van gegevens en het opslaan van uw gegevens in een ander land dan uw land plaatsvinden. U hebt recht op informatie over de juridische basis van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij ons met behulp van de informatie in de rubriek contact.

De rechten van gebruikers

 

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte informatie. U hebt met name het recht om het volgende te doen:

 

u hebt het recht om toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie

 

-(u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming;

 

u heeft het recht om te leren als informatie door ons wordt verwerkt, om informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en om een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt;

 

u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd;

 

u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval we zullen uw informatie niet voor andere doeleinden dan het opslaan ervan verwerken;

 

u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw Persoonlijke Informatie van ons te verkrijgen;

 

u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere controller. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die bij ons berust of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat, mocht uw persoonlijke informatie worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren of we persoonlijke informatie verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de betreffende secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

 

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen de maand door de eigenaar behandeld.

Facturatie en betalingen

 

We maken gebruik van externe betalingsprocessors om help ons bij het veilig verwerken van uw betalingsinformatie. Het gebruik door derden van deze persoonlijke informatie door uw verwerkers wordt beheerst door hun respectieve privacybeleid dat al dan niet privacybeschermingen kan bevatten die even beschermend zijn als dit Privacybeleid. We raden u aan om hun respectieve privacybeleid te lezen.

Product- en serviceproviders

 

We kunnen contracten afsluiten met andere bedrijven om bepaalde producten en services te leveren. Deze serviceproviders zijn niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden waarvan het privacybeleid consistent is met het onze of die ermee instemt zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Onze serviceproviders krijgen de informatie die zij nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren. machtig hen niet om persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Privacy van kinderen

 

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke gegevens in te voeren via onze website of onze service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te handhaven door hun kinderen op te dragen nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of service zonder hun toestemming. Als u reden hebt om te geloven dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via onze website of service, neem dan contact met ons op. U moet ook minimaal 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd namens u toestaan).

Cookies

 

De website gebruikt “cookies” om je online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om onze Website en Diensten te exploiteren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest. Ga naar internetcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u deze beheert.

Do Not Track signalen

 

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die naar websites die u bezoekt, aangeeft dat u uw online activiteit niet wilt laten volgen. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd verplaatsen over verschillende websites. Onze website volgt zijn bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden houden uw browseactiviteiten echter bij wanneer ze u van dienst zijn, waardoor ze kunnen aanpassen aan wat ze u aanbieden.

Links naar andere websites

 

Onze Website bevat links naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt.

Informatiebeveiliging

 

We beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in de controle en bewaring ervan. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat

– er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle liggen; 

– de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website kan niet worden gegarandeerd.

Gegevensinbreuk

 

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Website is aangetast of dat gebruikers Persoonlijke Informatie hebben vrijgegeven aan niet-verbonden derden als gevolg van externe activiteit, inclusief maar niet beperkt veiligheidsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs geschikte maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsautoriteiten. In het geval van een datalek, zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de schending of als kennisgeving wettelijk verplicht is. Wanneer we dit doen, plaatsen we een kennisgeving op de website.

Wettelijke openbaring

 

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen indien vereist of toegestaan door de wet openbaar maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bescherm uw veiligheid of de veiligheid van anderen, onderzoek fraude of reageer op een verzoek van de overheid.

Wijzigingen en aanpassingen

 

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services te wijzigen op elk moment, effectief na het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dit doen, sturen we u een e-mail om u op de hoogte te stellen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

 

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende services te gebruiken.

Contact met ons opnemen

 

Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

 

Zimmerman IT Services

Tongerlostraat 10, Bree, Limburg

+3289218466

info@zimmermanitservices.be

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 2 september 2020

Supportscreen tag